unten

Inicjatorem założenia klasztoru w Henrykowie (łac. Heinrichovium) u podnóża Wzgórz Strzelińskich nad rzeką Oławą był wrocławski kanonik Mikołaj z Krakowa, notariusz kancelarii piastowskiego księcia Henryka Brodatego. Mikołaj chciał przeznaczyć swoje dobra dziedziczne w Małopolsce na ufundowanie klasztoru. W roku 1277 liczący 12 zakonników konwent założycielski opactwa Lubiąż przybył do Henrykowa.
Nazwany od imienia władcy klasztor jest drugą filiacją Lubiąża i drugim klasztorem cysterskim na Śląsku.
Książę wyposażył nowe założenie w rozległe posiadłości ziemskie, sięgające aż do Wielko- i Małopolski. Duża część tych terenów musiała być dopiero zamieniona na ziemię orną. W pierwszym stuleciu swojej działalności mnisi starali się o planową rozbudowę najbliższej okolicy i zakupili szereg sąsiadujących z klasztorem dóbr ziemskich. Zasiedlili oni m.in. lasy u podnóża Gór Sowich oraz koło Bolkowa i dzięki dobrym wynikom ekonomicznym mogli zrezygnować ze swoich dalej położonych i rozproszonych majątków. Poprzez zakładanie wsi na prawie niemieckim oraz włączenie dawnych słowiańskich folwarków w planowe struktury osadnicze stał się klasztor ważnym centrum na Dolnym Śląsku. Do dzisiaj w okolicach klasztoru widoczne jest piętno cysterskiego systemu osadnictwa.
Kościół i budynek klasztoru zostały zniszczone podczas najazdu Mongołów w 1241 roku. Efekty odbudowy zniweczyły wojny husyckie. W okresie reformacji brak nowicjuszy oraz wystąpienia z klasztoru doprowadziły do całkowitego upadku konwentu. Tylko dzięki napływowi wypędzonych z Wielkopolski mnichów kolońskich z opactwa w Wągrowcu (1553 r.) Henryków mógł się uratować
Po zawirowaniach i zniszczeniach wojny trzydziestoletniej nastąpiło ekonomiczne i duchowe odrodzenie klasztoru pod rządami opata Melchiora Wenzela (1656-1680). Opat Heinrich III Kahlert (1681-1702) przebudował w stylu barokowym i powiększył dawny gotycki kościół klasztorny oraz sam klasztor.
W roku 1699 opat nabył zniszczone w czasie wojen tureckich opactwo Zirc koło Veszprém na Węgrzech, które po odrestaurowaniu pozostawało w unii personalnej i administracyjnej z Henrykowem. Przejęcie władzy na Śląsku przez Prusy w roku 1742 nie pozwoliło na dalszy rozwój opactwa. Wysokie podatki i ograniczenie przez państwo liczby nowych powołań doprowadziły do zachwiania podstaw egzystencji zakonu. Nad ostatnimi latami przed sekularyzacją zaciążyły wewnętrzne spory wokół opactwa Zirc. Zarówno władze pruskie jak i węgierskie były wrogo nastawione do śląsko-węgierskiego dwuklasztoru.

O opacie Heinrichu III Kalercie (1681-1702)
„Rządy tego mocnego słowem i czynem prałata nazwane będą złotym wiekiem klasztoru (…) Bacząc przede wszystkim na to, aby wprowadzić i kultywować surowe obyczaje wśród braci, jednym z jego pierwszych zarządzeń już w dniu objęcia urzędu było nałożenie klątwy na powszechne w klasztorze spożywanie gorzałki, a nadto nakazał, aby odtąd nikt bez wyraźnego zezwolenia nie ważył się przestąpić progu refektarza w celu folgowania sobie tym uciechom.” 
Wilhelm Pfitzner: Studia nad historią byłego wielkoksiążęcego klasztoru cystersów w Henrykowie koło Ziębic na Śląsku, Wrocław 1846, str. 202

titel_HsS_4_1
bilder_hss41_1
bilder_hss41_2
bilder_hss41_3
bilder_hss41_4
bilder_hss41_5
bilder_hss41_6
bilder_hss41_7

Liber fundationis clausteri santae Mariae Virginis Heinrichow, Gründungsbuch des Klosters Heinrichau, Klosterchronik nach 1250 bis 1310, nach Gustav A. Stenzel, Breslau 1854

Klasztor książęcy w Henrykowie/[Ziębice]. Miedzioryt kolorowany Friedricha Bernharda Wernera, Norymberga, 1738 r.

Epitafium na kościele klasztornym upamiętniające wypędzenie mnichów kolońskich z opactwa Wągrowiec, Wielkopolska. Fot.: Nicola Remig

Fresk na sklepieniu parlatorium z przedstawieniem opactwa Henryków i opactwa Zirc na Węgrzech.
Fot.: Romuald M. Sołdek

Herb cystersów opactwa Henryków (po lewej) i Zirc (po prawej), fot.: Romuald M. Sołdek

dalej

Węgierskie opactwo Zirc, 2010.
Fot.: Norbert Spannenberger

Säkularisation in Schlesien  © Dokumentations- und Informationszentrum für schlesische Landeskunde im HAUS SCHLESIEN 2010