Założenie klasztorne Henryków zawdzięcza swój dzisiejszy dobry stan pozytywnym procesom, jakie zachodziły po 1810 roku. Początkowo miała tu swoją siedzibę orańska administracja dóbr. Część traktu wschodniego służyła za plebanię. W roku 1863 poprzez Wilhelminę Zofię Marię Luizę księżnę Oranii -Nassau (1824-1897), jedyną córkę księcia Wilhelma Orańskiego i późniejszego króla Wilhelma III Holenderskiego, Henryków dostał się we władanie rodziny wielkich książąt Saksonii-Weimaru. Od 1919 do 1945 roku był miejscem zamieszkania rodziny książęcej.
Dzięki szeroko zakrojonym pracom konserwatorskim budynki i ogrody zachowały swoją pierwotną strukturę i aż do roku 1945 przedstawiały widok prawie nienaruszonego barokowego założenia klasztornego. Podczas zmian dokonanych poza obszarem klasztoru osuszono Wielki i Stary Staw, nizinę na południe od klasztoru obsadzono drzewami iglastymi oraz poprowadzono przez wał Wielkiego Stawu nowe połączenie drogowe z Ziębicami.
Projekt romantycznego parku pejzażowego według wzoru parku pałacowego nad rzeką Ilm w Weimarze, autorstwa wrocławskiego architekta krajobrazu Eduarda Petzolda (1815-1891), zrealizowany został ok. roku 1863. Ogród klasztorny ze swoimi tarasami, odsłoniętymi schodami, balustradami, fontannami i statuami oraz pergolą przypominał teraz wspaniały ogród włoski. Dawny ogród braci zakonnych zamieniono na ogród w stylu angielskim, tzw. „Dolinę rozrywki”.
W roku 1945 Heinrichau przypadł Polsce i stał się Henrykowem.
Po zakończeniu wojny Armia Czerwona spustoszyła klasztor. Cenne sprzęty z dawnej prałatury, szafy i witryny, obrazy oraz flamandzkie gobeliny ze wspaniałych sal zostały wywiezione do Związku Radzieckiego, cenne parkietowe posadzki spalone w piecach, a zbiory biblioteczne rozproszone.
Po wypędzeniu ludności niemieckiej w 1946 roku przybyli do Henrykowa polscy osadnicy. Mnich cysterski z małopolskich Szczyrzyc podjął się opieki duszpasterskiej nad wiernymi, a w 1973 roku osada została podniesiona do rangi przeorstwa. 
Po wycofaniu się Armii Czerwonej rząd polski w trudnych warunkach podjął się restauracji obiektów. Znaczna część budynków została upaństwowiona, dawne pomieszczenia mieszkalne książąt oraz siedziba administracji dworskiej zostały przemienione na technikum rolnicze z internatem. W roku 1991 arcybiskup wrocławski Henryk Gulbinowicz założył w Henrykowie szkołę zamiejscową kształcącą kandydatów na urząd proboszcza.

Cytat: „Nowa właścicielka, Wielka Księżna Zofia, bardzo lubiła Henryków. Z zapisków Wandy Puttkamerowej, damy dworu księżnej (…) wynika, że Wielka Księżna z wielką miłością i osobistym zaangażowaniem zajęła się majątkiem henrykowskim i już wkrótce przekształciła go we wzorowe gospodarstwo, co nawet dla szczycącego się wysoko rozwiniętą kulturą rolną Śląska było czymś niecodziennym.”
Günther Grundmann: Dawny klasztor w Henrykowie i tradycja weimarska, w: Odblask lat przeżytych – o pięknych domach, dobrych przyjaciołach i starych rodzinach na Śląsku, Monachium 1972, str. 281

titel_HsS_4_3
bilder_hss43_2
bilder_hss43_1
bilder_hss43_3
bilder_hss43_4
bilder_hss43_5
unten3

Herb dynastii weimarskiej z inicjałem Wielkiej Księżnej Zofii. Fot.: Romuald M. Sołdek

Oranżeria w Henrykowie. Fot.: Nicola Remig

Zdjęcie lotnicze Henrykowa. Fot.: Romuald M. Sołdek

Henryków, Sala Dębowa. Fot.: Romuald M. Sołdek

Klasztor Henryków. Miedzioryt Friedricha Gottloba Endlera, 1806 r.

Księżna Zofia Holenderska (1824-1897). Wikipedia

dalej

Säkularisation in Schlesien  © Dokumentations- und Informationszentrum für schlesische Landeskunde im HAUS SCHLESIEN 2010